.

NAZIV RADA:

A good life

Ime i prezime: Aleksandar Pavlović

Država: Srbija

Grad:  Beograd

 

Kratka biografija:

 

Opis rada

Traganje za artikulacijom kretanja kroz akcentovanje segmenata postojeće matrice građene sredine u cilju ostvarivanja dobrog života.

Kako bi se pristupilo uočavanju i stvaranju novog sistema, prevashodno se daje objašnjenje namena društvenih sistema. Sistem u svojoj osnovi može biti sistem tlačenja ili sistem osnaživanja.

 

system of oppresion >< system of empowerment

Sistem tlačenja u fokus stavlja izolaciju pojedinca u svim segmentima života ostvaljajući jedan put kao mogući razvoj budućnosti i napretka. Pojavnost je podređena iskorišćavanju, jednoumlju i fiktivnom izboru. Pojedinac je zamenljiv, ciljevi su lični i nezavisni od interakcije sa drugim pojedincima.

Sistem osnaživanja omogućava komunikaciju pojedinaca u datom sistemu kako bi se sistem vremenom samostalno razvijao i osposobljavao. Pojedinac aktivno učestvuje pri oblikovanju pojavnosti svakodnevnice. Teži se ostvarivanju zajedničkih ciljeva za opšte dobro, napredujući uz podršku drugih pojedinaca.

 

new collectiv # old framework

Očigledne su suprotnosti u ciljevima sistema datih slučajeva, ali sredstvo dostizanja tih ciljeva ne mora nužno biti različito.

Kontinuirani interijer se može posmatrati kao povezanost sa udaljenim mestima, iako se pojedinac i korisnik samog interijera ne udaljava sa svoje lokacije. Kroz težnju približavanja razdvojenih lokacija u gradu i komunikacije pojedinca, u cilju saradnje zarad ostvarivanja višeg cilja, predlog intervencije u prostoru građene sredine podrazumeva stvaranje mesta kolektivnog delovanja.

 

Intervencija podrazumeva formiranje punkta za generisanje energije i njeno kanalisanje u fizičku pojavnost. Prikupljanje energije varira u zavisnosti od broja korisnika samog punkta i time utiče na pojavnost akcenta. Akcenat je promenljiv, zavistan od kinetičkih parametara korisnika koji ga napajaju.

 

Kinetičkim akcentom se omogućava komunikacija na daljinu, time što daje vizuelni signal nesputan pozicijom korisnika, označavajući tim gestom snagu fizičkih i socijalnih karakteristika predmetnog punkta. Takav vid komunikacije bi mogao da postane deo novog kolektiva koji bi podstakao korišćenje novih ruta između samih punktova, time što bi metod generisanja energije na svakom punktu bio drugačiji.

 

+

Benefit ovakvog sistema se oslikava kroz interes korisnika određenog punkta da ostvare maksimalnu moguću genezu energije, aktivirajući akcenat svog punkta čime bi motivisali korisnike drugih punktova da učine isto. Nakon ostvarivanja jednog cilja korisnik bi korišćenjem novih ruta kroz matricu građene sredine dolazio do narednog punkta i time formirao nov sistem u inače kompleksnoj i naizgled neartikulisanoj mreži saobraćajnica.

Ovakav low-tech pristup bi napravio uštedu na polju kardiovaskularnih oboljenja i time indirektno generisao prihode za svoje održavanje.

A good life intervencija omogućava pozitivno delovanje na pojedinca kroz njegov lični angažman, na kolektiv kroz neverbalnu komunikaciju i na grad i njegovo oblikovanje pronalaženjem novih ruta za ostvarivanje ovakvog sistema.