.

NAZIV RADA:

Olimpijski park planine Trebević

Ime i prezime: Emrah i Enida Delimustafić

Država: Bosna i Hercegovina

Grad:  Sarajevo

 

Kratka biografija:

Emrah Delimustafiæ roðen je 1992. godine u Olovu. Nakon završene gimnazije upisuje Graðevinski Fakultet gdje stièe temeljno znanje i proširuje interes prema graðevinskim kontrukcijama i arhitekturi. U širokom polju aspiracija izdvaja kulturno historijsko naslijeðe i rad sa prirodnim materijalima. Kreativni izraz pronalazi u skulpturi i unikatnim maketama. Živi i studira u Sarajevu.

Enida Delimustafiæ, Emrahova sestra bliznakinja zadužena za vizuelni indentitet projekta je vizualna umjetnica koja u svom radu istražuje svijest ljudskih biæa i njegovu reprezentaciju kroz klasiène i digitalne medije. Diplomu BA likovnih umjetnosti stekla je 2017. godine u klasi doc. dr. Jasmine Gavrankapetanoviæ. Dugogodišnji rad i angažman na kulturalnoj i umjetnièkoj sceni rezultirao je nizom suradnji i izložbi kao što su AUG Kolekti Kreaktiva, Sarajevska zima, SOS Festival, DIA projekcija te samostalni projekti.

Opis rada

Trebevićka bob staza kao spomenik Sarajevu, putopis generacija ljudi i godina koje su prošle u blagostanju i revoluciji, rađanju i smrti, savršena je i danas. Zahvaljujući kvalitetu izrade i nakon više od tri i pol decenije svog postojanja nije pala pod čizmom nemilosrdnih bosanskih zima i kiša, nepredvidivih kretanja tla i satu koji odbrojava vijek svemu sto čovjek napravi. Pored perifernih dijelova konstrukcije i instalacija koje su uspjele da skinu ljudi, valjda iz nevolje ili vlastite koristi, ostalo je betonsko tijelo, čvrsto i uspravno stojeći među mladim stablima trebevićke šume. Moj cilj i moja obaveza kao studentu ovog grada i djetetu ove zemlje je ovo remek djelo sačuvati u cjelini, učiniti ga dostupnim svakome, bez destrukcije i velikih prepravki koje bi dovele stazu u neprepoznatljiv oblik.

Prva faza zaštite bob staze je čišćenje mahovine, trave i rastinja koje je neposredno na stazi ili je na neki način ugrožava. Korijen i beton nisu dobri prijatelji, stoga vegetacija mora da napusti uzurpirane dijelove. Naredno je čišćenje raznovrsnih vještačkih materijala, punila i predmeta, dijelova opreme koji su slomljeni i strše iz teorijski definisanog presjeka. Ovako čisto tijelo bob staze treba da prođe vizuelnu kontrolu i dobije odgovarajući tretman u vidu popravki i zatvaranja rupa i pukotina malterom, te navlačenjem zaštitnog sloja maltera preko armaturnih tijela koja su izložena atmosferilijama. Skidanje grafita nije neophodno, iz razloga što je proces skup i štetan za okolinu. Moguće je farbanje nekih dijelova radi stvaranja osjećaja kontinuiteta koji ću objasniti kasnije.

Moja ideja je stvaranje najvećeg tobogana na svijetu, koji bi se pružao unutar bob staze cijelom dužinom od preko 1500 metara. Osnovi princip projekta je očuvanje staze u cjelini bez njenog prekidanja, pa bi eventulani diskontinuiteti morali da se premoste. Postojeći djelovi koji se nalaze oko glavne trase mogu se koristiti za sadržaje induvidualnih potreba i rekreaciju. I oni moraju proći proceduru čišćenja i popravki, te kao takvi će biti dostupni pojedincima ili grupama u svom izvornom obliku. Ovakav novonastali kompleks  oko bob staze skupa sa žičarom, ugostiteljskim sadržajima i bogastvom Trebevića ćinili bi najpoželjniju destinaciju grada Sarajeva.

Uzdužni nagib bob staze do maksimalnih 15% nije dovoljan da bi se neutralisala sila trenja zamišljene klizne površine tobogana i tijela koja klize bez obzira od kakvog materijala bi ga napravili. Led i metal su jedina kombinacija koja funkcioniše nad ovakvom geometrijom, ali se neću ograničavati samo na period niskih temparatura. Upravo iz ovih razloga projektovani tobogan ugrađen u bob stazu bio bi posebnog dizajna i načina rada, kretanje tijela ostvarivalo bi se preko rotirajućih kugli ugrađenih u tobogansko tijelo. Sada već govorim o koritu kroz koje se ostvaruje kretanje namjenski dizajniranih čamaca u kojim se nalaze ljudi. Energija kretanja čamca preko kugli prirodno bi se dopunjavala uticajem gravitacije uz početni implus ručnog pokretanja guranjem, slično kao i kod vožnje saonica. Prirodno očekivanu silu trenja izmedu korita i čamca usmjerio sam na vrh kugli sa kojim se čamac u datom trenutku dodiruje. Kako je čamac uvijek u padu kugle ne mogu da zadrže njegovu energiju kretanja i rotiraju oko svojih glatkih osovina. Radi slikovitog poređena kada bi smo sjeli na veliku računaljku (abak) koja stoji pod nekim uglom blizu horizontale odmah bi sa nje skliznuli jer svako njeno zrno rotira ako mu se preda bilo koja količina energije.


SLIKA 01

Korito kao cjelina sastavljeno je iz segmenata dužina 2 do 3 metra. Segmenti su pravilnog oblika i postoje 2 tipa: za pravce i za krivine. Segmenti za pravce su simetrični po svim osama i jednostavni su za izradu i ugradnju, dok su segmenti u krivinama prilagođeni oblicima propisanih figura krivina bob staze. Cjelokupno korito izrađeno je od reciklirane plastike.

SLIKA 02

Jedan segment ili jedno pojedinačno korito izrađeno je dosta jednostavnom tehnologijom proizvodnje. U presjeku to je dvosloji plast u čijem jezgru su ugrađene kugle poredane po svojim osovinama i poduzne žice za armiranje plastike.

SLIKA 03

U fabrici se izrađuju plastične kugle i plastične ploče prilagođenih kružnih otvora. Na jednu ploču postavlja se mreža čeličnih žica (osovina) u dva okomita pravca skupa sa kuglama navučenim na  potrebne osovine. Mreža se prekriva identičnom pločom i termički spaja sa prvom pločom. Ovakav proizvod je trajno zavaren i otporan na sve vanjske uticaje te neće zahtijevati nikakvo održavanje. Oblikovanje i savijanje datih proizvoda je kombinacija toplinskih i mehaničkih djelovanja.

SLIKA 04

Plastika je jeftin materijal dobrih fizičkih i mehaničkih karakteristika, a armatura od nehrđajućeg čelika obezbijediti će dugotrajnost, funkcionalnost i dodatnu krutost segmenata korita.

SLIKA 05

Dvoslojni plašt ukupne debljine oko 3 cm sa kuglama prečnika oko 6 cm spojeni u jednu cjelinu pomoću žica od nehrđajućeg čelika i zalijepljeni u sebi sadrže neonske pigmente koji noću obasjani vještačkom svjetlošću isijavaju raznim bojama. Na stubovima nadvijenim nad bob stazom instalirane su svjetiljke male potrošnje struje i raznih boja. Kada se koritom vozi čovjek u namjenski dizaniranom čamcu ima osjećaj da putuje kroz galaktički prostor koji do sada nije vidio, brzo se smjenjuju boje svjetla, pigmenata i mjesečine. Upravo ovaj osjećaj konitinuteta prividno će produžiti vrijeme vožnje i uživanja. Vožnja pod sunčevom svjetlošću opet je posebna na svoj način zbog bogate vegetacije koja okružuje bob stazu i samog kontrasta hladnog betona i prijatnog zelenila. U tu svrhu poželjno je iscrtati duge linije bijele boje paralelne koritu sa lijeve i desne strane zbog kanalisanja percepcije u pravcu kretanja. Segmenti se jednostavno spajaju na svojim krajevima jer je plastika obradiv materijal, a korito se preko pribora za pričvršćivanje pouzdano pričvršćuje za beton. Pribor za pričvršćivanje čine cilindrična tijela od reciklirane plastike kroz koje prolazi vijak i ulazi u beton. Cilindar je lako rezati i time podešavati visinu. Ubušavanje vijka nije štetno za bob stazu i broj rupa je minimalan. Korito je odvojeno od tijela bob staze preko datog pribora i time je u svako doba godine omogućeno prirodno ocjeđivanje vode i sušenje vjetrom. Upravo zbog ovog tipa ugradnje sa međuprostorom između betona i plastike staza će moći da se koristi u svako doba godine.   Čamac je u potpunosti od reciklirane plastike i jednostavnog je oblika. Izrađuje se u komadu u fabrici presovanjem istopljene plastike u kalupe. Kada sjedne u čamac čovjek je u ugodnom položaju, leđima nagnut nazad, ispruženih nogu blago povijenih u konjenima. Čamac ima dijelove koji služe za usporavanje vožnje i eventualno zaustavljanje. Zaustavljanje na kraju staze je prirodno zbog ravnog dijela staze i kontra nagiba gdje se gubi kinetička energija. Moguća je izrada više tipova čamaca: za odrasle, za djecu, za vožnju djece sa roditeljima. Čamaci su male mase i osoblje koje radi na stazi lahko ih sakuplja na kraju i prevozi na početak. Izrada velikog broja čamaca omogućava dobar ritam funkcionisanja rada kompleksa.

SLIKA 06
SLIKA 07
SLIKA 08

Ovaj vid konstrukcije staze za gravitaciono spuštanje  i zabavu je prvi u svijetu i moj patent. Vožnja bi bila pravo iskustvo zbog vibracija koje nastaju radom kugli. Sigurnost bi bila na viskom nivou jer ne postoji opasnost od ispadanja ili prevrtanja iz korita. Troškovi izgradnje su relativno mali sa obzirom na cijenu reciklirane plastike. Sve je ekološki prihvatljivo i ni na koji način se neće nanijeti šteta Trebeviću. Bob staza kakvu poznajemo od Olimpijade  bi ostala ista, samo bi smo je napunili posjetiocima. Upravo to i jeste moj cilj. U pripremu i čišćenje bili bi uključeni volonteri, i otvorilo bi se par novih radnih mjesta za osoblje koje bi radilo na održavanju i vođenju kompleksa bob staze. Građevine, tribine i ostali sporedni kraci staze bili bi na raspolaganju svima, za ekstremne sportove, međunarodna takmičenja, umjetničke kolonije i druge aktivnosti. Kompleks bi bio dobro povezan i isprepleten stazama za šetanje. U kompleksu bi bili postavljeni edukativni panoi gdje bi posjetioci mogli da se informišu i prisjete važnih podataka vazanih za bob stazu i Trebević.  Kretanje motornih vozila bi bilo svedeno na minimum. Jedna od najljepših napuštenih građevina na svijetu i dalje bi ostala najljepša, ali bi bila ispunjena djecom i ucrtana među turističke atrakcije. Zato u obzir ne dolazi nikakvo skrnavljenje bob staze. Korito za vožnju unutar bob staze gledajući sa strane je skriveno i ne izviruje iza nižeg zida. Bob staza ostaje ista, a Sarajevo dobija još jedan razlog zašto ga posjetiti i voljeti.

 

GRAFICKI PRILOZI: