.

NAZIV RADA:

Bob is landing-Extraordinary light

Ime i prezime: Irfan Salihagić, Amila Sarač, Nermina Hajdarević

Država: Bosna i Hercegovina

Grad:  Sarajevo

 

Kratka biografija:

Irfan Salihagic

Spol Muško | Datum rodenja 23.01.1995.| Grad rodenja Sarajevo | Državljanstvo BiH

 

2016-2018 Student master studija Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Politecnico di Bari, Universitatet Stuttgart Fakultaet fur Architektur und Stadtplannung

2013-2016 Bachelor inženjer arhitekture, AFS, Univerzitet u Sarajevu

2010-2013 Druga gimnazija Sarajevo
Amila Sarac

Spol Žensko | Datum rodenja 27. 09.1993 |Grad rodenja Vaxjo Državljanstvo BiH

 

2016-2018 Student master studija Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

2012-2016 Bachelor inženjer arhitekture, AFS, Univerzitet u Sarajevu

2009-2012 Arhitektonski tehnicar Gradevinsko-geodetska škola Sarajevo

Nermina Hajdarevic

Spol Žensko | Datum rodenja 18. 03.1993 |Grad rodenja Zenica| Državljanstvo BiH

 

2016-2018 Student master studija Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

2012-2016 Bachelor inženjer arhitekture, AFS, Univerzitet u Sarajevu

2009-2012 Gradevinski tehnicar-MSŠ ''Hazim Šabanovic'', Visoko

Opis rada

Bob is landing - Extraordinary light

Konceptualni projedlog rješenja novog na?ina korištenja prostora bob staze se zasniva na aktivaciji istog društvenim sadržajima jedinstvene gradske i regionalne infrastrukture kroz pasivno i aktivnio djelovanje s ciljem obnove uništenog.

Naziv koncepta je „Bob is landing-Extraordinary light“ koji predstavlja programiranje i planiranje privremenih instalacija do realizacije budu?eg cilja, a to je obnova bob staze i davanje funkcije koje je imala na po?etku. Koncept rasvjete odnosno osvjetljenje boba, osim simboli?ke ima i pragmati?nu vrijednost. Simbol svjetla možemo staviti u konotaciju bu?enja, slobode, izlazak iz mraka i ra?anje ne?eg novog. Rasvjetom boba u pragmati?nom smislu želimo da isprovociramo javnost, usmjerimo ka pozitivnoj i svjetlijoj budu?nosti. Svjetlo svojim performansom najavljuje povratak ne?eg voljenog i dugo o?ekivanog, a istovremeno simbolizuje mir i slobodu. Svjetlo u mra?noj šumi, kao u popularnoj fikciji, ozvani?it ?e slijetanje svemirskog broda, tj. staze u novom ruhu.  Podru?je oko bob staze trebamo tretirati kao strogo pješa?ku zonu, zbog trenutne kolizije kolskog i pješa?kog saobra?aja. Obnavljanjem pješa?ke zone i uvo?enjem oznaka i smjerokaza za staze koje vode kroz šumu, korisniku omogu?ujemo osje?aj sigurnosti. Mapiranjem i ozna?avanjem svih glavnih i sporednih puteva kao ta?aka i pravaca, korisniku se daje mogu?nost slobodnog izbora. Na tim putevima bili bi formirani putokazi, tekstualna objašnjenja, klupe, uli?na rasvjeta, staze za planinarenje, itd. Grafi?ki su obilježene zone intervencije na kojima su predvi?ene privremene instalacije. One treba da omogu?e komunikaciju izme?u posjetioca, povezanost sa prirodnim okruženjem i rekreaciju. Privremene instalacije ?e biti formirane na postoje?em terenu, koriste?i se u svrhu biciklizma, sankanja, sun?anja, sjedenja, opservacije, planinarenja i umjetni?kog djelovanja. Svaka od obilježenih zona dobila je ime po boji jednog od olimpijskih krugova, odnosno kontinenta koji predtsvalja. Simbolika i povezanost je nastala kroz analizu oblika i boja koje utjelovljulju ljudska osje?anja istovremeno i predstavljajju?i sve dijelove Zemaljske kugle kao slobodnog prostora. Olimpijska zastava, objedinjeni je simbol slobode, mira, jednakosti i uspjeha. Pet obojenih krugova kao simbol pet naseljenih kontinenata svijeta nalaze svoje mjesto i funkciju u ovom konceptu, gdje:

Plava - predstavlja Oceaniju, paviljon slobode i po?etak staze.

Paviljon, kao zna?ajan element koncepta, svake se godine nanovo dizajnira i izvodi, ?ime se omogu?ilo kreiranje novog slobodnog  prostora, unutar ve? oslobo?enog prostora Trebevi?a i bob staze. Tema koju svaki paviljon treba da predstavlja je: “Ku?a slobode”.

Žuta – predstavlja Aziju te info punkt, mjesto okupljanja i po?etak šetnica ( prostor sudijske ku?e);

Crna – predstavlja Afriku, te botani?ki vrt za prou?avanje i o?uvanje flore i faune, mjesto edukacije;

Zelena – predstavlja Europu, te šetnice i kamp, prostor slobodnog šetanja i uživanja u okruženju, svako na sebi svojestven na?in;

Crvena – predstavlja Amerike, te trg za razli?ita okupljanja i velika dešavanja.

Bijela boja je boja bob staze, koja kao i podloga zastave povezuje sve njene dijelove u skladnu cjelinu.

Konkurs: Bob staza - Prostor slobode

 

GRAFICKI PRILOZI: